Klubnyheder
W1siziisijiwmjevmdivmdkvntnndhlpzhewzf9szwfkzxjib2fyzgjhbm5lcnnwb25zb3ixlnbuzyjdxq?sha=f504e6eb60b42b4a

Forslag til afstemning på generalforsamlingen

24. marts 2023, 21.38

Generalforsamlingen 30.3.2023

 

Forslag til vedtægtsændringer:

Forslag 1:

§4 foreslås ændret således at bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer.

Årsagen til at ændringen ønskes ligger i at bestyrelsen gerne vil tage personspørgsmål internt.

 

Tekstændringen kan ses nedenunder. Ny tekst markeret med kursiv.  

§ 4 – Medlemskab

Som medlem kan optages enhver, uanset alder.

Optagelse af idrætsaktive medlemmer kan ske uanset alder.

Alle medlemstyper er valgbare til besty­relsen, jvf. § 14.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde for­eningens vedtægt og leve op til foreningens for­målsbestemmelse.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen og giver æresmedlemmet livslangt medlemskab og kontingentfrihed.

Foreningen uddeler i særlige tilfælde en hædersnål til de medlemmer der har gjort en særlig indsats og til medlemmer der har siddet i bestyrelsen i mindst 10 år

 

Ny § 4 – Medlemskab

Som medlem kan optages enhver, uanset alder.

Optagelse af idrætsaktive medlemmer kan ske uanset alder.

Alle medlemstyper er valgbare til besty­relsen, jvf. § 14.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde for­eningens vedtægt og leve op til foreningens for­målsbestemmelse.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde udpege æresmedlemmer. Udnævnelsen giver æresmedlemmet livslangt medlemskab og kontingentfrihed.

Foreningen uddeler i særlige tilfælde en hædersnål til de medlemmer der har gjort en særlig indsats og til medlemmer der har siddet i bestyrelsen i mindst 10 år

 


 Forslag 2:

§6 ønskes ændret så bindingen på et medlemskab bliver kortere og mere tidssvarende.

Tekstændringen kan ses nedenunder. Ny tekst markeret med kursiv.  

§ 6 - Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kontor med en måneds varsel til udgangen af en halvårs sæson (halvsæsoner sluttes 30.6. og 31.12) Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. I forbindelse med udmeldelse skal med­lemmets eventuelle økonomiske mellemværen­der med foreningen afvikles.

 

Ny § 6 - Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kontor med en måneds varsel til udgang af marts, juni, september og december. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. I forbindelse med udmeldelse skal med­lemmets eventuelle økonomiske mellemværen­der med foreningen afvikles. 


Forslag 3: 

§14 foreslås ændret således at antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres til 5.

Forslaget om reduktion i antallet af bestyrelsesmedlemmer skal ses som et ønske om en mere fleksibel bestyrelse og et ønske om at engagere flere rundt om bestyrelsen.

Det synes nemmere at engagere folk til mindre forpligtende opgaver og bestyrelsen vil fremover arbejde for at etablere flere tematiske advisory boards med få møder ,hvor de engagerede kan bruges deres kompetencer til gavn for Skjold uden at forpligte sig til to år i bestyrelsen.

 

§ 14 – Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig selv. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede. Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, et bestyrelsesmedlem og yderligere op til 8 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Formanden, 1. bestyrelsesmedlem og op til 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige i år. Kassereren og op til 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Såfremt en af de valgte bestyrelsesmedlemmer fratræder i valgperioden kan pågældende erstattes af en suppleant. Pågældende skal derefter på førstkommende generalforsamling vælges på normal vis.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer der er fyldt 15 år og har stemmeret, jvf. § 10. Bestyrelsesmedlemmer fratræder først, når digital valghandling er gennemført efter generalforsamlingens afholdelse.

 

Ny § 14 – Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig selv. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede. Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Formanden, 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige i år. Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Såfremt en af de valgte bestyrelsesmedlemmer fratræder i valgperioden kan pågældende erstattes af en suppleant. Pågældende skal derefter på førstkommende generalforsamling vælges på normal vis.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer der er fyldt 15 år og har stemmeret, jvf. § 10. Bestyrelsesmedlemmer fratræder først, når digital valghandling er gennemført efter generalforsamlingens afholdelse

  

Forslag 4: 

Endelig foreslår bestyrelsen at benævnelsen formand ændres i vedtægterne således at fremtidige personer, som vælges til posten selv kan beslutte hvilken titel der skal bruges.

Forslag:

Ordet formand erstattes med formand/forkvinde/forperson, alle steder, det optræder i vedtægterne.


Forslag 5:

Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på 5,- kr. pr måned for de grupper, som betaler månedsvis.


Forslag 6:

Bestyrelsen foreslår at kontingent for 65+ grupperne ensrettes til 600,- pr år for alle 65+ aktiviteter, samtidig med at medlemmerne vil kunne deltage i alle aktiviteter for det samme kontingent og dermed betaler ens uanset aktivitet og medlemmets aktivitetsniveau.


W1siziisijiwmjevmdivmdkvnzbjbtf5ztrpdl9za3lzy3jhymvyymfubmvyc3bvbnnvcjeucg5nil1d?sha=68b2c0c2de381f5b